ลูกอีสานธรรมะ

เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระธรรม และสงฆ์ อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตของคนอีสานและทั่วไปให้ดำรงชีพด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สิ่งที่ควรรู้ ก็ควรรู้

เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

แหล่งเรียนรู้ของลูกอีสานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นประมุขของศาสนาพุทธ "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต"
กระทู้
25
ข้อความโพสต์
57
กระทู้
25
ข้อความโพสต์
57

เกี่ยวกับพระธรรม

สัจธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ มากมายหลายล้น ธรรมะเกิดจากธรรมชาติ ธรรมชาติคือธรรมะ อยากให้ลูกอีสานได้ฟังธรรมะและได้ศึกษาธรรมไปด้วยจ้า
กระทู้
75
ข้อความโพสต์
193
กระทู้
75
ข้อความโพสต์
193

เกี่ยวกับพระสงฆ์

สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือเหล่าสาวก พระสงฆ์มีบทบาทที่สำคัญในการเผยแผ่พระศาสนา เป็นพลังขับเคลื่อนให้ศาสนาของเราเจริญก้าวหน้า อยากให้ได้เรียนรุ้และแลกเปลี่ยนครับ
กระทู้
95
ข้อความโพสต์
178
กระทู้
95
ข้อความโพสต์
178

ต้นบาปต้นบุญ

เป็นเทปรายการจากการจัดรายการสด ท่านมหาน้อย จากรายการต้นบาปต้นบุญ ของเอฟเอ็ม 95.25 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองสะแกกวน
กระทู้
1
ข้อความโพสต์
1
กระทู้
1
ข้อความโพสต์
1
Top