ไฟล์เพลง

เพลงอีสานเก่าๆ หายาก ไม่มีจำหน่ายแล้ว แม้แต่เจ้าของลิทธิ์เองก็ยังไม่มีจำหน่ายให้เขา เราขอเผยแผ่งานของท่าน อันเป็นงานที่มีคุณค่าต่อคนอีสาน เราลดขนาดบิทเรทเอาไว้ เพื่อให้ท่านทราบว่า ของจริงน่าจะเสียงดีกว่า ของเราเอาแค่ให้ฟังเป็นกรณีศึกษา...

Top