ตอนที่1-ลูกชายกกคูณหน้าลูกสาวหล่าเนรคุณ

#2
เอามาโพสหลายๆเด้อครับท่าฟังอยู่..

สัพพรสัง ธัมมรโส ชินาติ = รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง

สัพพรติ ธัมมรติ ชินาติ = ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง

ตัณหักขโย สัพพทุกขัง ชินาติ = ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง!!!
 

Top