กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

ปราชญ์อินทิยานสอนลูก ๓

Namo

ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์
คันเจ้ามีเงินให่ ปูนเป็นสามส่วน

ส่วนนึงนั่น ถนอมไว่สืบเฮือน

ส่วนนึงวางเวนให่ มะหาเถน ทานทอด

ส่วนนึงซ่อยพี่น่อง ฝูงใก้คู่เฮือน

ยายเมือเบื่อง วงสาหลายแห่ง

แบ่งพูดไว้ เมือก้ำแม่ผัว

ถมคุมไว้ ตามคองอันค่อง

อันว่าใจแผ่กว้ง คำเว่าค่อยจา

ซาดที่มีหมานี่ หวังคองกีนดูก

มีลูกไพ่ อาศัยย่อนเพิ่งแฮง หั่นแล่ว

ฝูงหมู่เคยแก่มใก้ ฮู่อาไสเพิ่งคำสุก

เทียวมาหา ยื่นบายเอาไห่

อย่าได้ซอมงอมก้ม ซำงำ ย่านเพิ่นแก่มกีนเนอ(นภาพร พิมพ์วรเมธากุล. 2548 :69 – 71)
 

Top